Domů » Služby

Služby

Definice potřeb investora

Zpracování základní vstupní situace a potřeb zákazníka. Vstupní analýza možností řešení a dosažení úspor.

Možnosti dosažení dotačního titulu

Výběr dotačního titulu, určení priority. Zpracování základních parametrů dosažitelnosti dotačního spolufinancování. Definice uznatelných nákladů.

Energetický audit

V případě žádosti o financování projektu za pomoci některého z dotačních titulů, ať již z Evropské unie nebo některého ministerstva ČR, je nutné zpracovat energetické vyhodnocení (energetická koncepce, energetický audit, energetický posudek). Zpracování energetického auditu je prováděno v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. a příslušných vyhlášek. Dle tohoto zákona musí energetický audit obsahovat:

  1. hodnocení současné úrovně posuzovaného energetického hospodářství
  2. celkovou výši technicky dosažitelných úspor
  3. návrh vybrané varianty doporučené k realizaci energetických úspor
  4. ekonomické zdůvodnění, roční finanční úspory, návratnost
  5. závěrečný posudek auditora

Energetický audit musí být řešen v několika variantách. Z řešených variant je na závěr auditorem doporučena varianta optimalizující energetické úspory, investiční náklady, finanční úspory a ekonomickou návratnost investice. V poslední době se díky dotačnímu financování projektů stále více uplatňují doposud málo využívané zdroje energie (tepelná čerpadla, spalování butanu atd.).

Na zpracování energetického auditu lze získat státní dotaci.

Povinnost podrobit své energetické hospodářství a budovu energetickému auditu se vztahuje na:

  • každou fyzickou nebo právnickou osobu, která žádá o státní dotaci v rámci programu,
  • organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí a příspěvkové organizace s celkovou roční spotřebou energie vyšší, než je vyhláškou stanovená její hodnota (1 500 GJ/rok)
  • fyzické nebo právnické osoby, s výjimkou příspěvkových organizací, s celkovou roční spotřebou energie vyšší, než je vyhláškou stanovená její hodnota (700 GJ/rok)

Zák. č. 406/2000 Sb. § 9, odst. 3,
Vyhl. MPO č. 213 ze dne 14. 6. 2001Hodnocení současné úrovně posuzovaného energetického hospodářství (dle zák. č. 406/2000 Sb. ve smyslu vyhl. č.148/2007 Energetická náročnost budov). Stanovení celkové výše technicky dosažitelných úspor.

Zpracování finančního modelu

Po analýze investičních možností investora zpracováváme model financování celého projektu. Model zahrnuje způsob investičního zajištění jednotlivých fází akce, od návrhu přes projekt, geodetickou činnost, inženýrskou činnost, případný geologický nebo jiný průzkum, až po vlastní realizaci. Model současně posuzuje možnosti využití některých dostupných dotačních titulů poskytovaných státem nebo Evropskou unií. V případě žádosti o dotaci zajišťujeme kompletní podklady vyžadované zřizovatelem příslušného dotačního titulu pro udělení dotace.

Jednou z dalších možností zainvestování akce je spolupráce s ekonomicky silným partnerem, který provede určitou část stavby z vlastních zdrojů a s investorem bude dohodnut způsob a forma splátek. Tato forma financování je v poslední době stále více využívána. V případě potřeby pomoc se zajištěním finančních zdrojů ve spolupráci s HVB Bank nebo Českou spořitelnou.

Příprava a podání dotační žádosti

Zajištění dokladů potřebných k podání žádosti. Pomoc se zajištěním ekonomických dokladů. Zastupování investora v komunikaci se správci dotačních fondů.

Vyhotovení projektové dokumentace

Zajistíme projektovou dokumentaci od počáteční studie přes zadání stavby až po realizační projekt. Dokumentace je zpracovávána zkušenými odborníky, kteří vlastní příslušná oprávnění a mají dlouholetou praxi v oboru.

Projektová dokumentace je tvořena výhradně digitálními technologiemi. Grafické výstupy se předávají jednak ve formě výkresů jednak na pevném nosiči ve formátu .dwg nebo .dxf (AutoCad). Ke každé stavbě je pořizována digitální fotodokumentace a případně digitální videozáznam, který zobrazuje jednotlivé fáze realizace stavby, od průzkumných a přípravných prací, až po závěrečnou kolaudaci celého díla. Díky tomu lze zpětně hodnotit průběh realizace stavby.

Inženýrská činnost

Souběžně s projekčními pracemi provádíme inženýrskou činnost nutnou pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí atd. Na základě plné moci investora zajišťujeme projednání investičního záměru s příslušnými organizacemi a orgány státní správy. Pro územní řízení provádíme majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky (Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, Smlouva o zřízení stavby aj.) Během existence společnosti jsme uzavřeli více než 1 000 smluv na dotčené pozemky.

V rámci spolupráce s investorem se aktivně účastníme všech jednání souvisejících se stavbou, na kterých řešíme aktuální problémy, objasňujeme problematiku stavby a odpovídáme na dotazy zúčastněných (zastupitelstvo obce, vedení podniku, veřejná schůze, rada města, atd.). V případě využití některého z dotačních titulů je součástí inženýrské činnosti zpracování podkladů pro žádost o dotaci.

Výběrové řízení

Kromě projektové a inženýrské činnosti zajišťujeme i výběrová řízení na dodavatele stavby podle zákona o zadávání veřejných zakázek (č. 137/2006 Sb.). Pro výběrová řízení zpracováváme podklady pro nabídky. Ve spolupráci s investorem zajišťujeme obeslání dodavatelských firem, vlastní průběh výběrového řízení i závěrečné vyhodnocení.

Zajištění realizace stavby

Zajišťuje ve spolupráci se subdodavateli kompletní dodávku stavby od úvodní studie přes zpracování projektové dokumentace a získání stavebního povolení, až po realizaci a kolaudaci stavby. V průběhu realizace stavby provádíme autorský dozor a technický dozor investora.

Řízení realizace dotace

Provádíme vyúčtování dotace a vypracování výsledných hodnocení a zpráv.

Správa kotelen a dodávky topného média

V případě vhodnosti pro investora (například pro školy) si pronajímáme kotelnu a řešíme její kompletní zprávu včetně dodávek topného média. Je li to vhodné umožňuje tato činnost dodávání tepelné energie se sníženou DPH, a tedy zásadní úspory pro investora, pokud není plátcem DPH.

Servis a opravy

Pro topnou soustavu zajišťujeme její kompletní servis a případné záruční i pozáruční servisní zásahy.