Domů » Služby » Energetické projekty » Energetické audity

Energetické audity

Zpracování energetického auditu se řídí požadavky zákona č. 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření s energií. Povinnost zajistit zpracování energetického auditu nejméně jednou za čtyři roky zákon ukládá podnikateli, který s podnikatelem nebo podnikateli, kteří se podílejí na jeho základním kapitálu nebo hlasovacích právech alespoň 25 %, zaměstnává 250 a více osob nebo vykazuje roční obrat vyšší než 1 300 000 000 Kč nebo roční bilanční sumu rozvahy vyšší než 1 100 000 000 Kč nebo v případě, že hodnota průměrného ročního nakládání s energií za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5 000 MWh.

Energetický audit na rozdíl od energetického posudku se zpracovává variantně. Energetický specialista navrhne a vyhodnotí optimální variantu kombinace energeticky úsporných opatření z hlediska environmentálního, ekonomického a energetického.

Firma PROPLYN CB s. r. o. disponuje energetickými specialisty a je schopna zpracovat energetické audity pro všechny druhy energetických hospodářství.